NASM汇编学习

jietu20180801-212625-2x

DB,DW,DD,DQ,DT,DO,DZ都是用来声明输出文件中的初始化数据。它们有多种使用方法:

db 0x55 单个字节0x55
db 0x55 0x56 0x57 连续的3个字节
db 'a', 0x55 可以使用单个字符
db 'hello', 13, 10, '$' 也可以使用字符串
dw 0x1234 这里的word是双字节(留意与kernel的word不同),由于小头党的原因,会变成 0x34 和 0x12
dw 'a' 声明双字节时,若不足双字节,会补零。0x61 0x00
dd 0x12345678 ; 0x78 0x56 0x34 0x12
dd 1.234567e20 ; floating-point constant
dq 0x123456789abcdef0 ; eight byte constant
dq 1.234567e20 ; double-precision float
dt 1.234567e20 ; extended-precision float